drukuj 2013-11-12

Statut urzędu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ŁÓDŹ-WSCHÓD

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód, zwany dalej PUP, jest jednostką organizacyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
 7. innych obowiązujących aktów prawnych;
 8. niniejszego statutu;
 9. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód.

§ 2

 1. Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
 2. PUP jest jednostką organizacyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego nieposiadającą osobowości prawnej.
 3. PUP realizuje zadania własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zadania z zakresu administracji rządowej, a także zadania zlecone na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością PUP sprawuje Etatowy Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3

 1. Siedzibą główną PUP jest miasto Łódź. PUP działa również poprzez Referat Obsługi Zamiejscowej oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach.
 2. Siedziba główna PUP znajduje się w Łodzi, przy ul. Częstochowskiej 40/52,
 3. Siedziba Referatu Obsługi Zamiejscowej znajduje się w Koluszkach, przy ul. Brzezińskiej 32,
 4. Siedziba Centrum Aktywizacji Zawodowej znajduje się w Koluszkach, przy ul. Brzezińskiej 36.

§ 4

 1. Obszarem działania PUP jest powiat łódzki wschodni, obejmujący swoim zasięgiem:
  • gminę Andrespol,
  • gminę Brójce,
  • gminę Nowosolna,
  • gminę Rzgów,
  • gminę Tuszyn,
  • gminę Koluszki.
 2. Referat Obsługi Zamiejscowej w Koluszkach obsługuje mieszkańców gminy Koluszki.

 

Rozdział 2.
Cel i zadania Urzędu

§ 5

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP.

§ 6

Do zadań PUP należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy czym działania te są realizowane w szczególności w zakresie:

 1. polityki rynku pracy;
 2. usług rynku pracy;
 3. instrumentów rynku pracy;
 4. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 5. praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
   

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 7

 1. PUP kieruje jednoosobowo Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
 2. Dyrektora PUP, wyłonionego w drodze konkursu, powołuje Starosta Łódzki Wschodni.
 3. Odwołanie Dyrektora PUP następuje po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy. Opinia Powiatowej Rady Rynku Pracy nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy oraz w przypadku odwołania Dyrektora PUP na jego wniosek.

§ 8

Zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód uchwalony przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 9

 1. PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. W imieniu PUP wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor PUP, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników urzędu.
 3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w PUP regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy i Regulamin pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód.

 

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 10

 1. Majątek PUP może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
 2. PUP jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
 3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową PUP ponoszą Dyrektor i Główny Księgowy w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami.
 4. Podstawą gospodarki finansowej PUP jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
 5. Zasady sprawozdawczości i rachunkowości PUP oraz wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy oraz Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód.

 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11

 1. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Uchwała nr 172/XVIII/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie PUPŁW 352 KB pobierz
Uchwała nr 385/XLII/2006 w sprawie nadania statutu PUP Łódź Wschód 190 KB pobierz
Uchwała nr XLIII/507/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie PUPŁW 434 KB pobierz
Uchwała nr LIV/709/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie PUPŁW 571 KB pobierz
Uchwała nr XLVI/409/2022 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy Łódź-Wschód 500 KB pobierz
Data utworzenia:
2013-11-12 10:23:50
Autor:
Łódź Wschód PUP
Data modyfikacji:
2022-07-19 15:05:52
Zmodyfikował:
Gajda Paweł
Opracował:
Katarzyna Padkowska
Wersja: