drukuj 2013-11-12

Statut urzędu

 
Statut Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód
 
Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód, zwany dalej PUP, jest jednostką organizacyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm),

 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

 5. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

oraz
 1. niniejszego statutu,
 2. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód.
   

§ 2
 
 1. Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
 2. PUP nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką organizacyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
 3. PUP realizuje zadania własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zadania z zakresu administracji rządowej.
 4. Nadzór nad działalnością PUP sprawuje Starosta Łódzki Wschodni.
 5. PUP ma swoją siedzibę w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 40/52. Filia PUP Łódź-Wschód w Koluszkach mieści się przy ul. Brzezińskiej 36.
 6. Terenem działalności PUP jest obszar następujących gmin leżących w granicach Powiatu Łódzkiego Wschodniego:
  • Andrespol,

  • Brójce,

  • Nowosolna,

  • Rzgów

  • Tuszyn.

Filia PUP w Koluszkach obsługuje: miasto i gminę Koluszki.
 


Rozdział II

Cel i zadania Urzędu


§ 3


Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP.
 


§ 4


Do zadań PUP należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.).
 


Rozdział III

Zarządzanie i organizacja


§ 5


 1. PUP kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.

 2. Dyrektora PUP, wyłonionego w drodze konkursu, powołuje Starosta Łódzki Wschodni. Odwołanie Dyrektora PUP następuje po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia .Opinia Powiatowej Rady Zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach o których mowa w art. 52 i 53 kodeksu pracy.

 3. Podczas nieobecności Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje kierownik Działu Rynku Pracy.

 4. W przypadku nieobecności Dyrektora PUP i kierownika Działu Rynku Pracy kierownictwo sprawuje osoba wyznaczona przez Dyrektora PUP.

 5. Zakres zastępstwa Dyrektora PUP obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP.§ 6


 1. PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu PUP wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor PUP.

 2. Regulamin pracy pracowników PUP wprowadza Dyrektor PUP.§ 7


Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora PUP i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 


Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa


§ 8


 1. PUP jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

 2. Podstawą gospodarki finansowej PUP jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

 3. Zasady sprawozdawczości i rachunkowości PUP oraz wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 9


W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.


§ 10Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Uchwała nr 172/XVIII/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie PUPŁW 352 KB pobierz
Uchwała nr 385/XLII/2006 w sprawie nadania statutu PUP Łódź Wschód 190 KB pobierz
Uchwała nr XLIII/507/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie PUPŁW 434 KB pobierz
Uchwała nr LIV/709/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie PUPŁW 571 KB pobierz
Data utworzenia:
2013-11-12 10:23:50
Autor:
Łódź Wschód PUP
Data modyfikacji:
2013-11-12 10:23:50
Zmodyfikował:
unknow
Opracował:
Wersja: