drukuj 2022-04-01

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Padkowska, sekretariat@puplodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 253-15-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku Urzędu znajduje się od ul. Częstochowskiej (drzwi otwierane automatycznie) i od ul. Milionowej. Wejścia bez barier architektonicznych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Urzędu jest jednopiętrowy. Schody prowadzące na pierwsze piętro zostały wyposażone w poręcz. Budynek posiada windę. Do pomieszczeń obsługi klienta na pierwszym piętrze prowadzą podjazdy dla osób niepełnosprawnych znajdujące się obok windy oraz obok schodów wyposażonych w poręcze). W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych (na parterze i I piętrze) wyposażone w instalację alarmową (możliwość wezwania pomocy przez osobę niepełnosprawną).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku występuje oznaczenie kontrastowe w obrębie schodów (pasy kontrastowe). W Urzędzie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej. Informacja o rozkładzie pomieszczeń zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne). Nad drzwiami wejściowymi od ul. Milionowej umieszczony jest znacznik systemu TOTUPOINT naprowadzający za pomocą dźwięku osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku od strony ul. Częstochowskiej zostało wydzielone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem od strony ul. Milionowej są 2 takie miejsca.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do pomieszczeń w budynku Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego.

Data utworzenia:
2022-04-01 14:35:25
Autor:
Gajda Paweł
Data modyfikacji:
2022-04-01 14:35:25
Zmodyfikował:
Gajda Paweł
Opracował:
Katarzyna Padkowska
Wersja: