drukuj 2018-05-23

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ŁÓDŹ-WSCHÓD - ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ŁÓDŹ-WSCHÓD,
UL. CZĘSTOCHOWSKA 40/52, 93-121 ŁÓDŹ – ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH25 MAJA 2018 ROKU ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R (RODO).

ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016) INFORMUJĘ, IŻ:
Administratorem danych osobowych klientów, petentów, osób bezrobotnych jest  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód, ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź

 

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@puplodz.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - Ustawa z dnia 20 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
  5. Podmiot przetwarzania danych ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  6. Podmiot przetwarzania danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest obligatoryjne.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

Data utworzenia:
2018-05-23 11:35:33
Autor:
Gajda Paweł
Data modyfikacji:
2018-06-22 12:24:01
Zmodyfikował:
Gajda Paweł
Opracował:
Wersja: