drukuj 2017-03-21

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakietach Nr 4 i 5

Łódź, dnia 21.03.2017 r.

 

Do Wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali – pakiet Nr 4 i pakiet Nr 5.

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w pakietach Nr 4 i 5.

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tj. ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w pakietach Nr 4 i 5.

 

UZASADNIENIE

 

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 07.03.2017 r. godz. 12:00 w pakietach Nr 4 i 5 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w przedmiotowych pakietach na ww. podstawie prawnej.

Data utworzenia:
2017-03-21 12:54:45
Autor:
Data modyfikacji:
2017-03-21 12:54:45
Zmodyfikował:
Opracował:
Wersja: