drukuj 2017-02-28

Pytania i odpowiedzi

Łódź, dn. 28.02.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

Ul. Częstochowska 40/52

93-121 Łódź

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali.

 

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych-(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na nadesłane pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający może wskazać zakres numeracji objętej postępowaniem?

 

Odpowiedź: Zakres numeracji DDI (42) 2531500 – 2531515.

 

Pytanie 2: Jaki operator świadczy usługę dostępu do Internetu dla wymienionych pakietów?

 

Odpowiedź: Pakiety 2 i 3 dostarcza Netia S.A., pakiety 4 i 5 dostarcza Orange Polska.

 

Pytanie 3: Wykonawca zawraca się z prośba o wskazanie rodzaju oraz ilości usług objętych przedmiotem zamówienia wraz z określeniem rodzaju usługi (linia POTS, ISDN BRA, ISDN PRA oraz pełnego zakresu DDI lub MSN), której Zamawiający oczekuje. Jest to informacja niezbędna w celu należytego przygotowania ofert oraz ich porównania.

 

Odpowiedź: Zakres numeracji DDI (42) 2531500 – 2531515.

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza uruchomienie symetrycznego dostępu do Internetu dla:

Pakietu nr 2 z 8/2 Mbit/s na 8/8 Mbit/s

Pakietu nr 4 z 80/4 Mbit/s na 80/80 Mbit/s

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazał w SIWZ minimalne wymagania. Wykonawca może zaoferować usługę o wyższych parametrach.

 

Pytanie 5: W zał. Nr 2 do SIWZ poz. 4 (tabela)  Zamawiający wskazuje „opłaty instalacyjne” - Wykonawca zwraca się z prośba o wskazanie jakie usługi mają być objęte przedmiotową opłatą (PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA)?

 

Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza uwzględnienie w pozycji opłat za np. Kosztów dojazdu, montażu, wykonania ewentualnych instalacji niezbędnych do uruchomienia usługi, a także uruchomienia 4 łączy BRA (2B + D)

 

Pytanie 6: Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie postanowień SIWZ dot. OPZ pkt II. 8 (informacja o obecnie pracujących urządzeniach):

Zamawiający wskazuje

linie miejskie analogowe POTS  - 1

linie wewnętrzne analogowe – 24

Wykonawca prosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „linie miejskie” oraz „linie wewnętrzne”. Czy Wykonawca dobrze interpretuje, że są to linie analogowe PSTN w ilości 26 szt.?

 

Odpowiedź: Są to linie analogowe PSTN w ilości 26 szt. (dotyczy aktualnie dzierżawionej przez Zamawiającego centrali)

 

Pytanie 7: Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie postanowień SIWZ dot. OPZ pkt II. 8 (informacja o obecnie pracujących urządzeniach): Zamawiający wskazuje linie miejskie ISDN – 4,  natomiast w formularzu ofertowym zał. Nr 2 Zamawiający wskazuje w poz. 2 (tabela) abonament za łącze ISDN PRA 30 B+D – 1 szt. Wykonawca zwraca się z prośba o wyjaśnienie, co oznacza liczba „4” w pkt II.8 SIWZ oraz czy w formularzu ofertowym poprawnie jest wskazana ilość usługi ISDN PRA objęta zamówieniem.

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

 

Pytanie 8: Czy Zamawiający poprawnie wskazał ilość linii miejskich objętych przedmiotowym zapytaniem w formularzu ofertowym zał. nr 2 do SIWZ poz. 1 (tabela)?

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

 

Pytanie 9: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na pakiety, tj. na jeden lub więcej pakietów, według wyboru wykonawcy.

 

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie 10: Wykonawca prosi o podanie jaki operator świadczy obecnie przedmiotowe usługi?

 

Odpowiedź: Pakiety 1, 2 i 3 dostarcza Netia S.A., pakiety 4 i 5 dostarcza Orange Polska.

 

Pytanie 11: Pkt II.4 – pakiet nr 1:

- Wykonawca prosi o wskazanie do kiedy obowiązuje umowa z obecnym operatorem dla usług z pakietu 1?

- Data instalacji urządzeń uzależniona jest od daty demontażu urządzeń dotychczasowego wykonawcy – jak to wymaganie ma się do ustalonego w pkt III.1.a) terminu realizacji zamówienia? Czy dotychczasowy wykonawca zobowiązany jest do dokonania demontażu do określonej daty i czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia w pakiecie 1 w sytuacji, gdy dotychczasowy operator opóźni się z demontażem swoich urządzeń? Informacje te mają istotne znaczenie z punktu widzenia oceny możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi w ustalonym przez zamawiającego terminie, jak również dla wyceny oferty ze względu na określnie momentu rozpoczęcia świadczenia usługi i uzyskiwania wynagrodzenia z tego tytułu.

 

Odpowiedź: Do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 pkt 4. Zamawiający informuje, że posiada w szafie RACK 19” dodatkowe wolne miejsce o wysokości 6U przeznaczone na instalację nowej centali.

 

Pytanie 12: Pkt III.1: terminy rozpoczęcia świadczenia usług określono sztywną datą kalendarzową, co rodzi ryzyko pozostawienia wykonawcy wybranemu zbyt małej ilości czasu na przygotowanie do świadczenia usługi, w przypadku przedłużenia trwania postępowania, np. ze względu na wniesienie odwołań do KIO. Szczególnie dotyczy to pakietu nr 5, gdzie data rozpoczęcia to już 1.04.2017 r. – może być to okres niewystarczający, zważywszy iż umowa nie może być zawarta przed upływem 5 dni od dnia powiadomienia o wyborze, a w przypadku wniesienia odwołania – do dnia ogłoszenia wyroku KIO, które dysponuje 15-dniowym terminem na rozpoznanie sprawy i możliwością odroczenia ogłoszenia orzeczenia o kolejny okres czasu.

Wnosimy o zmianę i określenie terminu realizacji zamówienia dla każdego z pakietów, jako okresu 24 miesięcy liczonego od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem iż uruchomienie usługi zostanie poprzedzone niezbędnym dla niej okresem przygotowawczym.

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie 13: Pkt VI.8: prosimy o doprecyzowanie, jakie elementy powinien zawierać opis techniczny centrali, aparatów telefonicznych i połączeń do sieci Internet, aby spełnić wymagania Zamawiającego? Prosimy o doprecyzowanie, czego dokładnie powinien dotyczyć opis techniczny dla poszczególnych pakietów, dla których wykonawca składa ofertę? Doprecyzowanie przedmiotowych postanowień jest istotne, gdyż niezłożenie dokumentów odpowiadających oczekiwaniom Zamawiającego może wiązać się z koniecznością ich uzupełniania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, zaś w najgorszym wypadku – z odrzuceniem oferty.

 

Odpowiedź: Powinien zawierać elementy potwierdzające zgodność oferty z SIWZ.

 

Pytanie 14: Pkt VIII.2 (oraz pkt XVII.4): prosimy o usunięcie lub doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie, że „ceny jednostkowe ulegają automatycznemu obniżeniu proporcjonalnie do wysokości zmian w ogólnodostępnej ofercie wykonawcy”. Stwierdzenie, że do obniżenia cen dochodzi „automatycznie” jest mylące, biorąc pod uwagę, że zmiany umowy wymagają zgody obu stron i przewidzenie w SIWZ możliwości ich dokonania nie zmienia faktu, iż wykonawca może odmówić zgody na zawarcie aneksu i zmianę umowy w tym zakresie. Ponadto, wykonawca dokonuje szacowania cen ofertowych w sposób uwzględniający wszystkie wymagania zamawiającego i zapewniający mu zaoferowanie ceny rzetelnej i gwarantującej należytą realizację kontraktu przez cały okres jego obowiązywania – przewidzenie automatycznego obniżania cen w przypadkach trudnych do przewidzenia w przyszłości i niedookreślonych uniemożliwia rzetelne oszacowanie ceny ofertowej i zagwarantowanie wykonawcy pokrycia kosztów realizacji zamówienia, co jest sprzeczne z wymaganiami art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Odpowiedź: „Automatyczne” stanowi, iż wprowadzenie stawek niższych niż oferowane w ofercie w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w pkt VIII.2 oraz XVII.4 nie wymaga zmiany umowy.

 

Pytanie 15: Pkt XI.5.1.2.: Zamawiający wymaga załącznika 1a do oferty: oświadczenie wg załącznika nr 8 do SIWZ – w udostępnionej na stronie dokumentacji brak takiego załącznika. Prosimy o jego dodanie lub wykreślenie wymagania z pkt 5.1.2.

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji Pkt XI.5.1.2. SIWZ.

 

Pytanie 16: Pkt XIV - kryterium czas usunięcia awarii: prosimy o wyjaśnienie sposobu przyznawania punktów za dany czas usunięcia awarii – Zamawiający przypisał danym przedziałom wartości procentowe – czy nie powinny to być punkty? Ewentualnie, do jakiej wartości odnoszą się podane wielkości procentowe?

 

Odpowiedź: Wartości procentowe odpowiadają wartościom punktów (1:1).

 

Pytanie 17: Pkt XV.4: wnosimy o wykreślenie tego punktu:

 – Wskazane postanowienie uniemożliwia wykonawcom przygotowanie i oszacowanie oferty, gdyż nie mają oni wiedzy, co do konkretnych zobowiązań umownych które podejmują. Skoro Zamawiający nie jest związany projektem umowy wykonawcy, to jakie postanowienia umowne obowiązują między stronami w takiej sytuacji? Podkreślamy, że umowa o zamówienie publiczne musi mieć charakter pisemny.

- Czy zamawiający przewiduje negocjacje projektu umowy przygotowanego przez wykonawcę? Prosimy o opisanie procedury postępowania w sytuacji, w której strony nie dojdą do porozumienia z winy zamawiającego, tj. ze względu na brak akceptacji wzoru umowy przygotowanego przez wykonawcę (zakładając, że nie będzie on sprzeczny z SIWZ, złożoną ofertą ani naruszać zasady uczciwej konkurencji) lub żądanie przez zamawiającego wprowadzenia do umowy postanowień wykraczających poza zakres istotnych postanowień opisanych w pkt XVII SIWZ? Podkreślamy, iż sytuacja taka nie może być traktowana jako uchylanie się przez wykonawcę od zawarcia umowy (od zawarcia umowy uchyla się wówczas zamawiający), co uprawnia wykonawcę do zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych oraz z tytułu utraconych korzyści. Odmowa zgody na zawarcie umowy przez zamawiającego nie uprawnia go również do wyboru kolejnej ze złożonych ofert – taka sytuacja stanowiłaby rażące naruszenie zasad określonych w art. 7 ust. 1 i 3 Prawa zamówień publicznych.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie związany postanowieniami przedłożonego przez Wykonawcę wzoru umowy w części niezgodnej z SIWZ, złożoną ofertą lub naruszającej zasadę uczciwej konkurencji. Zamawiający nie przewiduje negocjacji, obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie wzoru umowy spełniającego wyżej wymienione wymogi.

 

Pytanie 18: Załącznik nr 2 do SIWZ:  W tabeli dotyczącej Pakietu nr 1, kolumna: „łączna wartość zamówienia – za okres 48 miesięcy netto” występuje rozbieżność pomiędzy wskazaniem „48 miesięcy” w opisie kolumny, a zapisem równania w wierszu poniżej: „g=24xf” – wnosimy o dokonanie modyfikacji formularza i jednoznaczne wskazanie, czy łączną wartość zamówienia należy przeliczyć dla okresu 24 czy 48 miesięcy świadczenia usługi?

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ.

 

Pytanie 19: II SIWZ II pakiet 1 ppkt 3a Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż usługi wymienione dot. połączeń wykonanych na terenie Polski?

 

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie 20: II SIWZ pakiet 1 ppkt 3o Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ, poprzez sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem wszystkich kosztów związanych z przeniesieniem numerów, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść wobec dotychczasowego operatora GSM? W szczególności Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że koszty te nie obejmują kar umownych z tytułu rozwiązania dotychczasowych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (art. 57 ust. 6 ustawy prawo telekomunikacyjne)?

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazała terminy realizacji usług w III pkt 1 SIWZ. Przejęcie numeracji we wskazanych terminach nie jest obarczone karami umownymi ze strony dotychczasowych operatorów.

 

Pytanie 21: SIWZ pkt II pakiet 1 ppkt 5 – w związku z zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia centrali oraz aparatów systemowych wykonawca prosi o potwierdzenie, że zamawiający będzie się stosował do odpowiednich wymagań ubezpieczyciela przewidzianych w odpowiedniej umowie ubezpieczeniowej lub OWU ubezpieczyciela, a których brak zachowania będzie skutkował wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela?

 

Odpowiedź: Tak, o ile wymagania ubezpieczyciela będą możliwe do spełnienia przez Zamawiającego.

 

Pytanie 22: Czy Zamawiający przewiduje zawarcie umów o świadczenie poszczególnych na wzorcach przedstawionych przez wykonawcę?

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ XV.3

 

Pytanie 23: II.SIWZ Pakiet nr 1 pkt 5 czy zamawiający zobowiązuje się we własny zakresie zapewnić zasilanie w energię elektryczną centrali oraz udostępnić powierzchnię do jej instalacji oraz posadowienia przez cały okres na jaki została zawarta Umowa?

 

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie 24: VIII SIWZ pkt 1 i XVII SIWZ pkt 3 – czy Zamawiający wyraża zgodę aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia?

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie 25: XVII SIWZ pkt 7 – Wykonawca wnosi o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”. Opóźnienia są następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Są to okoliczności na które wykonawca nie ma wpływu.

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w XVII SIWZ pkt 7.

 

Pytanie 26: II SIWZ Pakiet nr 5 – czy do rozpoczęcia świadczenia usług niezbędne będzie uprzednie przeniesienie numeru MSISDN od dotychczasowego operatora do sieci wykonawcy? Jeżeli tak Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez potwierdzenie, że przeniesienie dotychczas posiadanych przez Zamawiającego numerów telefonicznych nastąpiło w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeniesienia dotychczas użytkowanego numeru.

 

Pytanie 27: Wykonawca wnosi aby usługi nie wymienione w treści SIWZ i oferty Wykonawcy były taryfikowane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych przedstawionym przez Wykonawcę? Uzasadnione jest to tym, iż w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z usług, dla których opłaty nie zostały określone w ofercie, Wykonawca musi mieć podstawę do rozliczenia takich usług.

 

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie 28: Czy Zamawiający jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny?

 

Odpowiedź: Nie

 

Pytanie 29: Czy Zamawiający zamierza zmienić swój status dla celów podatku od towarów i usług – zarejestrować się jako podatnik VAT czynny albo wyrejestrować się z rejestru podatników VAT czynnych? Jeśli tak, kiedy planowana jest taka zmiana statusu?

 

Odpowiedź: Nie

 

Pytanie 30: Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 4 – czy, w razie składania oferty na kilka pakietów łącznie, wykonawca może podać różny czas na usunięcie awarii dla każdego z pakietów z osobna?

 

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie 31: Czy Zamawiający dopuszcza świadczenie w oparciu o łącze 1 x ISDN PRA 30B+D?

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza świadczenie w oparciu o łącze 1 x ISDN PRA 30B+D albo 4 x ISDN BRA (2B+D)

 

Pytanie 32: Zamawiający nie zamieścił w s.i.w.z. szczegółowych informacji na temat warunków wykonania przyłączy, brak także informacji które umożliwiłyby wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie i miejscach świadczenia usługi. Wizja lokalna jest jednym z instrumentów wykorzystywanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w głównej mierze w zakresie usług  teleinformatycznych. Przykładowo:

Udział w takiej wizji lokalnej wydaje się zasadnym z punktu widzenia prawidłowości przygotowania ofert przetargowych, a następnie realizacji zamówienia. Wymóg ten jedynie ma ułatwić wykonawcom możliwość złożenia jak najlepszej oferty w postępowaniu (wyrok KIO z dnia 17 lutego 2011 r. sygn. akt: KIO/226/11)

Zamawiający powinien umożliwić wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnych, co może mieć znaczenie dla prawidłowego sporządzenia oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. (wyrok KIO z dnia 19 lutego 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 1839/09)

Reasumując, zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie s.i.w.z. Zarazem biorąc pod uwagę powyższy wniosek oraz ilość lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia,  zasadnym wydaje się ustalenie terminu na składanie ofert nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty udostępnienia powyżej opisanych informacji. Zwrócić bowiem należy uwagę na to, iż Zamawiający nie może ograniczyć czasu w jakim może być dokonywana wizja lokalna, wykonawcy powinno się umożliwić dokonywanie wizji przez cały okres pomiędzy publikacją ogłoszenia, a datą na składanie ofert. Zatem brak możliwości dokonywania wizji ogranicza wykonawców w ich prawie do rzetelnego przygotowanie oferty. W tym zakresie zwracamy uwagę na następującą opinię orzecznictwa (wyrok KIO z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 1633/09, Zeszyty orzecznicze UZP nr 5): „ograniczenie prawa do dokonania wizji do 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Niedopuszczalne jest eliminowanie wykonawców jedynie ze względu na możliwość dokonania wizji w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, znacznie krótszym iż termin wyznaczony na składania ofert. W celu realizacji zasad określonych w art. 7 ust. 1 Pzp zamawiający winien w możliwie pełny sposób umożliwić dokonanie wizji. O możliwości uzyskania zamówienia publicznego decydować winno wyłącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu i złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Tymczasem ograniczenie terminu na dokonanie wizji tworzy dodatkowe kryterium udziału w postępowaniu, stanowi niedopuszczalną preselekcje wykonawców.”

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o doprecyzowanie s.i.w.z. lub umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z odpowiednim wydłużeniem terminu na składanie ofert.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej umożliwiając wszystkim potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z warunkami technicznymi. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w budynku przy ulicy Częstochowskiej 40/52 w Łodzi na dzień 02.03.2017 r. na godzinę 10.00 (rozpoczęcie spotkania w pokoju 131).

 

Pytanie 33: SIWZ pakiet nr 1 pkt 2 - Zamawiający wyłączył z przedmiotu zamówienia inne łącza telekomunikacyjne, w szczególności łącza radiowe. Wyłączenie łączy radiowych oznacza faktycznie zamknięcie konkurencyjności niniejszego przetargu (tylko przedsiębiorcy posiadający już wybudowane łącza kablowe mogą złożyć ofertę). Odnosząc się do wyłączenia łączy radiowych, wskazać należy na następujące okoliczności. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wielokrotnie podkreślano bezzasadność wyłączania drogi radiowej w ramach opisu przedmiotu zamówienia na usługi telekomunikacyjne, przykładowo:

Z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można, że fakt eliminacji jednej z możliwych technologii, tj. w tym przypadku „drogi radiowej” ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Powyższe narusza więc także zasadę równego traktowania wykonawców. Niniejszy stan rzeczy musi budzić szczególny niepokój Izby zwłaszcza w kontekście perspektywy składania w dalszym etapie ofert oraz ich porównywalności. Stanowisko Zamawiającego, iż istnieją na rynku Wykonawcy zdolni zrealizować zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowanym przez niego nie przesadza jeszcze o dopuszczalności takiego opisu. Nie można bowiem przygotować go w taki sposób, aby stanowił on barierę dostępu do postępowania. Mając powyższe na względzie, Izba uznała po analizie stanu faktycznego, fakt naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust.1 oraz art. 29 ust.2 Pzp za uprawdopodobniony, co, jak wskazał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z dnia 25.01.2006 r., sygn. akt: II Ca 693/05 (niepubl.) uznaje się za wystarczające. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 maja 2008 roku, Sygn. akt: KIO 442/08.

Zamawiający nie wykazał negatywnego wpływu instalacji na urządzenia używane przy badaniach prowadzonych na Uniwersytecie żadnymi dowodami, chociażby przy pomocy stanowiska wyrażonego przez placówkę badawczą, do której, zgodnie z jej zadaniami, należy ocena wpływu technologii radiowej na urządzenia badawcze, z których korzysta Zamawiający. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lipca 2009 roku. Sygn. akt: KIO 874/09.

Należy podkreślić, iż dla odbiorcy usługi telekomunikacyjnej nie powinno mieć znaczenia w jaki dostępny na rynku sposób usługa telekomunikacyjna jest realizowana. Zamawiający określa wymogi, jakim ma odpowiadać efekt prawidłowego wykonania usługi, natomiast ustalenie sposobu i środków niezbędnych dla jej zrealizowania powinno należeć do przyszłego wykonawcy (sygn. KIO 2184/13). Warto dodać, iż także ustawa Prawo telekomunikacyjne nie daje podstaw do różnicowania technologii wykonywania usług telekomunikacyjnych. Ustawa gwarantuje natomiast odbiorcy końcowemu otrzymanie usługi o określonej jakości.  

Należy zauważyć, iż prawidłowo zestawione łącze radiowe nie różni się w zakresie swojej bezawaryjności od łącza kablowego. Co więcej, ryzyko jego uszkodzenia jest znacząco niższe niż w przypadku kabla. Oba łącza charakteryzuje także porównywalny poziom bezpieczeństwa przesyłu sygnału. Reasumując, Zamawiający powinien określić w dokumentacji przetargowej swoje wymagania jakościowe (w zakresie SLA, czy bezpieczeństwa) nie zaś wskazywać wprost możliwe do zastosowania rozwiązania techniczne, w sposób bezzasadnie ograniczający konkurencyjność postępowania.

Odnosząc się do powyższego, warto zwrócić uwagę na następujący pogląd orzecznictwa (KIO 346/14): „Zamawiający swoje dążenie do realizacji usługi za pomocą technologii kablowej uzasadniał większą zawodnością i podatnością na awarie łączy bezprzewodowych niż przewodowych. Izba jak najbardziej podziela pogląd zamawiającego dotyczący jakości usług. Jednak należy zauważyć, że argumentem zamawiającego uzasadniającym wymóg technologii kablowej, była jej mniejsza awaryjność – i, według wiedzy Izby, rzeczywiście taki jest powszechny pogląd. Niemniej nie musi to oznaczać, że wszystkie łącza zbudowane w technologii radiowej muszą być zawodne w wysokim stopniu. Należy się zgodzić z odwołującym, że będzie to zależało w dużej mierze od jakości zbudowanej sieci i użytych urządzeń, a zamawiający powinien stawiać swoje wymogi właśnie w oparciu o wymogi jakościowe, a nie ograniczanie technologii.” Podobnie wyrok KIO z dnia 21 października 2014 roku (sygn. KIO 1960/14): „Dodatkowo wskazać należy, iż zapewnienie bezawaryjnej pracy łącza radiowego można uzyskać, czemu Zamawiający skutecznie nie zaprzeczył, dzięki poprawnemu zaplanowaniu przebiegu trasy radiowej (przy uwzględnieniu uwarunkowań infrastrukturalnych i geofizycznych) oraz ustaleniu liczby i rodzajów stacji transmisyjnych, a także przy prawidłowym zaprojektowaniu linii radiowej od strony ustalenia geometrycznych parametrów profili poszczególnych odcinków trasy, ustalenia wysokości zawieszenia anten, wyboru urządzeń radiowych, pasma częstotliwości, szerokości kanału częstotliwościowego ze względu na jego przepływność wraz z uwzględnieniem czasowo pogarszających się warunków atmosferycznych. (…)Zwrócić również należy uwagę, ze praktyka Odwołujących i przedłożone w sprawie dowody wskazują, ze czas usunięcia awarii w przypadku łączy radiowych jest krótszy niż w przypadku łączy kablowych, zaś linia kablowa nie jest wolna od ryzyk. Powyższe stanowi podstawę do stosowania przez Odwołującego analogicznej gwarancji jakości świadczonych przez Odwołującego usług niezależnie od technologii (przewodowej czy tez bezprzewodowej). Przytoczone argumenty, uzasadniają i wzmacniają stanowisko prezentowane przez Odwołujących, ze technologia radiowa może być z powodzeniem wykorzystywana w celu realizacji przedmiotowego zamówienia. Obie technologie należy uznać za równoważne, gdyż przy ich użyciu wykonawca jest w stanie zapewnić takie same poziomy SLA, a czynniki które mogą powodować zakłócenia w transmisji danych za pomocą radiolinii maja również negatywny wpływ na świadczenie usług w technologii kablowej.”

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest dopuszcza wykonywanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem łączy radiowych.

 

Odpowiedź: Nie. Sieci radiowe mają dużo mniejszy poziom bezpieczeństwa niż tradycyjne, co spowodowane jest głównie tym, iż bezprzewodowe interfejsy sieciowe wykorzystujące jako medium transmisyjne powietrze, są niezwykle podatne na podsłuch oraz nieautoryzowane wejścia. Monitorowanie wraz z wykradaniem różnych informacji z sieci bezprzewodowych stanowi o wiele mniejszy problem, niż w przypadku sieci kablowych, gdyż nie ma w nich konieczności fizycznego podłączenia się by uzyskać do nich dostęp, przez co możne je łatwo infiltrować. Dodatkowo może dojść do przypadkowego zakłócenia (zagłuszenia) funkcjonowania sieci radiowej, przez co dane podczas procesu deszyfrowania po stronie nadajnika, jak i odbiornika ulegną uszkodzeniu. W celu uniemożliwienia odczytu danych
z sieci wifi, pakiety są szyfrowane, przez co fizyczna prędkość transmisji jest wielokrotnie mniejsza niż tradycyjnej, opartej na kablu (wpływ ma na to również ukształtowanie terenu, czy przeszkody w postaci np. budynków).

            Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie, w tym także powołanym przez stronę protestującą orzeczeniu KIO nie kwestionuje się prawa Zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego potrzebami.

            Wielokrotnie w orzecznictwie podnoszono także, że fakt, iż nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania zamawiającego opisane w SIWZ i mogą go zaoferować, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji.

         Opisując przedmiot zamówienia, Zamawiający miał przede wszystkim  na uwadze rodzaj spraw i czynności (przetwarzanie danych osobowych oraz innych danych  wymagających  szczególnej ochrony)  jakie są  wykonywane przez Zamawiającego  zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), a tym samym konieczność  zachowania wyższych niż w przypadku innych podmiotów standardów bezpieczeństwa przesyłanych danych.

Data utworzenia:
2017-02-28 12:28:56
Autor:
Data modyfikacji:
2017-02-28 12:28:56
Zmodyfikował:
Opracował:
Wersja: