Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód


Wersja: 1
Data utworzenia: 2017-02-28 12:19:10
Autor:
Data modyfikacji: 2017-02-28 14:04:55
Zmodyfikował(a):

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 33393 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.
Łódź: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 29095-2017
Data: 21/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód, Krajowy numer identyfikacyjny 47229783300000, ul. ul. Częstochowska  , 93121   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 531 500, e-mail lolo@praca.gov.pl, faks 426 762 945. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.puplodz.pl/
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data:03/03/2017, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 07/03/2017, godzina:12:00