KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ŁÓDŹ-WSCHÓD - ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

2018-05-23

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ŁÓDŹ-WSCHÓD,
UL. CZĘSTOCHOWSKA 40/52, 93-121 ŁÓDŹ – ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH25 MAJA 2018 ROKU ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R (RODO).

ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016) INFORMUJĘ, IŻ:
Administratorem danych osobowych klientów, petentów, osób bezrobotnych jest  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód, ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź

 

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@puplodz.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - Ustawa z dnia 20 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
  5. Podmiot przetwarzania danych ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  6. Podmiot przetwarzania danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest obligatoryjne.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

Opracował:

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
1 KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ŁÓDŹ-WSCHÓD - ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 2018-05-23 11:35:33 Gajda Paweł

Biuletyn Informacji Publicznej

Icon_pup

Powiatowy Urząd Pracy

Zapraszamy na stronę serwisu Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód zobacz więcej »

Icon_redactors

Redakcja

Redaktorzy biuletynu informacji publicznej Powiatowego Urzedu Pracy Łódź-Wschód zobacz więcej »

Icon_books

Rejestr zmian

Zmiany wprowadzone w serwisie BIP Powiatowego Urzedu Pracy Łódź-Wschód zobacz więcej »

Icon_magazine

Instrukcja

Wyjaśnienie sposobu uzywania BIP Powiatowego Urzedu Pracy Łódź-Wschód zobacz więcej »